เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350,000บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12แกนหลัก (12core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 16 MB

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB

 - สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

 - มีDVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

 - มีPower Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย